Menu Zamknij

Dzwoniliśmy do Pana, ale nie mamy Pana danych osobowych

W dużym skrócie: automaty dzwonią podając zmyślone imię i nazwisko konsultanta i nigdy nie podają skąd mają nasz numer. Tym razem automat się wygadał i podał mi namiary na IODa oraz spółkę, która jest jedną z wielu, która uprzykrza nam życie telefonami o promocjach, badaniach zdrowotnych czy fotowoltaice. O dziwo namiar działa, tylko odpowiedź nie do końca mi się podoba. 

Nie pamiętam imienia robota, ale na nazwisko miała (miał, miało) Zapała. Rozpoznawanie mowy zadziałało i na moją prośbę o kontakt do IODa, otrzymałem go!. Niestety spółka ta nazywa się “Euro CallCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” i ma siedzibę w Zaporożu (Ukraina), a przynajmniej tak jest napisane na stronie. Istnieje jednak oddział w Polsce:
 ul. Podgórna 15, 61-828 Poznań,  Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem 0000799789, NIP: 2090005136, REGON: 384277103.  Dane są do odnalezienia w wyszukiwarce KRS. Na stronie spółki istnieje formularz kontaktowy, za pomocą którego popełniłem następującą informację:

Witam,
Po pierwsze proszę o podanie jakie moje dane Państwo przetwarzają, od kiedy, skąd te dane zostały uzyskane (wskazanie podmiotu, który te dane udostępnił, wraz ze wskazaniem administratora oraz kontaktu do IODa). Na chwilę obecną żądam o zaprzestanie przetwarzania moich danych, a na podstawie uzyskanych od Państwa informacji podejmę decyzję o tym, czy będę wnioskował o usunięcie moich danych.

W odpowiedzi uzyskałem raczej sztampową i dość przydługawą odpowiedź:

Szanowny Panie,
Odnosząc się do treści Pana wiadomości mailowej, wyjaśniam, iż Spółka nie posiadała Pana danych osobowych w chwili wykonywania połączenia telefonicznego. Spółka znalazła się w ich posiadaniu dopiero w chwili odebrania Pana wiadomości mailowej zawierającej Pana dane osobowe w postaci: imienia, adresu mailowego oraz numeru telefonu.

Wyjaśniając powyższe wskazuję, iż Spółka w swojej działalności wykorzystuje numery telefonów, znajdujące się w pakietach, które każdorazowo nabywa na podstawie zawartej umowy od współpracującego ze Spółką podmiotu– spółki CALL CENTER PREMIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czernihowie (Ukraina) Prospekt Myru, Aleja Pokoju, budynek 139, 14033 Czernihów (Ukraina), który zapewnił Spółkę o legalności źródła pochodzenia bazy danych. Numery te nie są przekazywane innym podmiotom. W tym miejscu należy wskazać, że nabywane przez Spółkę pakiety nie zawierają danych pozwalających na identyfikację lub ustalenie tożsamości osób, z którymi Spółka się kontaktuje. Jednocześnie, Spółka nie dysponuje środkami prawnymi, technicznymi bądź organizacyjnymi, umożliwiającymi jej dokonanie identyfikacji podmiotów, z którymi następuje kontakt. Spółka nie jest również w stanie przypisać posiadanych informacji do konkretnej osoby fizycznej, do momentu bowiem ewentualnego podania przez rozmówcę danych osobowych, rozmowa odbywa się anonimowo. 

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 4 ust. 1 RODO „dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej”, według zaś motywu 26 Preambuły RODO „aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej. Aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, należy wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny. Zasady ochrony danych nie powinny więc mieć zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować (…)”. Tym samym należy wskazać, że Spółka nie dysponuje środkami prawnymi, technicznymi bądź organizacyjnymi, umożliwiającymi jej dokonanie identyfikacji podmiotów, z którymi następuje kontakt. Spółka nie jest również w stanie przypisać posiadanych informacji do konkretnej osoby fizycznej, do momentu bowiem ewentualnego podania danych osobowych przez rozmówcę, rozmowa odbywa się anonimowo. Mając powyższe na uwadze, w opinii Spółki nie jest zatem zasadne uznanie numeru telefonu za dane osobowe. Czego konsekwencją jest prezentowane przez Spółkę stanowisko, iż przed otrzymaniem Pana wiadomości mailowej Spółka nie przetwarzała Pana danych osobowych.

Tożsame stanowisko na gruncie art. 4 RODO prezentowane jest w doktrynie prawa, gdzie wskazuje się, iż: ,,sam numer telefonu w większości przypadków (tj. z wyjątkiem sytuacji, gdy administrator danych – dysponent informacji – będzie miał również inne informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej) nie będzie stanowił danych osobowych. Możliwość identyfikowania osoby fizycznej – jak już wskazano – należy, zdaniem autorów, odnosić do określenia tożsamości konkretnej osoby fizycznej na podstawie posiadanych lub ewentualnie możliwych do uzyskania informacji. Nie można natomiast odnosić tego pojęcia do podejmowania działań zmierzających dopiero do ustalenia (uzyskania) informacji, które mogą stanowić dane osobowe (identyfikować konkretną osobę fizyczną)” (tak trafnie w: Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, red. dr Paweł Litwiński, 2018, Legalis).

Mając powyższe na uwadze, w opinii Spółki nie jest zatem zasadne uznanie numeru telefonu za dane osobowe. Konsekwencją powyższego jest brak możliwości przypisania Spółce jakiejkolwiek roli w procesie przetwarzania danych osobowych, gdyż posiadane przez Spółkę dane nie stanowią danych osobowych w rozumieniu RODO.

Informuję iż, wskazany numer telefonu zostanie usunięty z naszej bazy, tym samym, nie będzie on po upływie 5 dni roboczych używany w celu wykonywania połączeń przez Euro Callcenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 Jednocześnie, odnosząc się do aktualnych obowiązków Spółki wskazuję, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my, czyli spółka pod firmą Euro CallCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zaporożu (Ukraina) przy ul. Elektrozawodska 3, 69065 Zaporoże, prawidłowo zarejestrowaną zgodnie z prawem ukraińskim w Krajowym Rejestrze Osób Prawnych, Osób Fizycznych-Przedsiębiorców oraz Organizacji Społecznych, prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy pod numerem 42021080, działająca poprzez swój oddział w Polsce: Euro CallCenter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Polsce z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Podgórnej 15, 61-828 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000799789, dla którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 2090005136, REGON: 384277103.

Wyjaśniam, iż Pana dane osobowe wskazane w pierwszej części niniejszej wiadomości są przetwarzane w związku z prowadzoną korespondencją oraz w zakresie rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków, a także udzielania odpowiedzi na zadawane przez Pana pytania. Dodatkowo, Spółka w ramach niniejszej odpowiedzi wykonuje ciążące na niej obowiązki prawne i przetwarza Pana dane osobowe w celu wykazania ich spełnienia oraz ochrony przed roszczeniami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są zawarte w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej Spółki: www.eurocallcenter.pl/.

Treść maila pozostawiona jest w oryginale nie licząc pokolorowania ciekawych dla mnie fragmentów. Z zaznaczonych miejsc wynika, że nasze numery telefonów są sprzedawane pakietami, przez spółkę Ukraińską o podobnej nazwie. Spółka ta ZAPEWNIŁA o legalności bazy danych, która zawiera tylko numery telefonów. Jednak z przeprowadzonych rozmów z automatem mogę wnioskować, że numer jest powiązany z regionem (dokładność powiatu i/lub województwa) oraz płcią właściciela numeru. Także tutaj również spółka mija się z prawdą.  
Ponieważ  udało się jednak wywołać jakąś reakcję to może również uda się kilku osobowym usunąć swoje numery telefonów z baz spółek podobnych do tej, z którą ja się zetknąłem